Persondata

Persondata

I Focus Forsikring skal vores kunder altid have tillid til os. Vi ved, at det er vores ansvar, at de oplysninger du udleverer til os, altid er beskyttet på bedst mulig vis. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

 

Behandling af personoplysninger

Når Focus Forsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen, også kaldet GDPR, orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke typer af personoplysninger Focus Forsikring behandler om dig
 3. Hvorfor Focus Forsikring behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan Focus Forsikring indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. Focus Forsikrings brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe Focus Forsikring opbevarer dine personoplysninger
 10. Datasikkerhed på www.focus-forsikring.dk
 11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 12. Hvordan du kan klage over Focus Forsikrings behandling af dine personoplysninger

 

1. Hvem er dataansvarlig?

Sønderjysk Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Focus Forsikring behandler om dig.
Sønderjysk Forsikring er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet en DPO, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres i Jura & Compliance af advokat Brian Møller Stokbro, bms@soenderjysk.dk, tlf. 73 42 75 36.

 

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Focus Forsikring?

Focus Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • Elektroniske spor på www.soenderjysk.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved forsikringsskader
 • Oplysninger fra de offentlige CPR-, DMR- og BBR-registre
 • Eventuel registrering i RKI

 

I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv.)

 

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Focus Forsikring.

 

3. Hvorfor behandler Focus Forsikring dine personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Focus Forsikring med henblik på bl.a.:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.soenderjysk.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Mulighed for dig til at tilgå Min Side med NemID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering

 

4. Hvordan indsamler Focus Forsikring personoplysninger?

Direkte hos dig
Focus Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

Via www.focus-forsikring.dk
Sønderjysk Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.focus-forsikring.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via Min Side.

Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Focus Forsikring, kan Focus Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Focus Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver – det kan fx være i forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Focus Forsikring vil tegne forsikringen, eller hvis du anmelder en personskade til Focus Forsikring, hvor der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.

Via cookies
Focus Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.focus-forsikring.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Fra registre                 
Focus Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Sønderjysk Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

Facebook
Når du bruger Facebook, installerer Facebook en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler et opslag, skriver kommentarer til et opslag eller liker et opslag.
Både Facebook og Focus Forsikring er ansvarlige for denne dataindsamling.
Facebook er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Facebook.
Focus Forsikring er dataansvarlig, når vi modtager statistikker vedrørende Facebook brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Facebooks politik for behandling af personoplysninger her:

http://https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

5. Hvad er det juridiske grundlag for indsamlingen?

For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Focus Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Samtykke
I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Sønderjysk Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Sønderjysk Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

 

6. Hvem videregives oplysningerne til?

Focus Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Focus Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

Retligt forpligtet
Focus Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

Til tredjeparter 
Focus Forsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Sønderjysk Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Focus Forsikring oplysning om dit personnummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Focus Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Focus Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Focus Forsikring, kan Focus Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Sønderjysk Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

 

7. Hvad med automatiske afgørelser og profilering?

Dine personoplysninger kan behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering. Dette indebærer bl.a., at det vil kunne være en automatisk prissætning, der kan ligge til grund for den pris, du får, hvis du taster dine personoplysninger ind i et prissætningssystem på www.focus-forsikring.dk.

 

8. Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger Focus Forsikring behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du kan også kræve, at Focus Forsikring korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte Focus Forsikring for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

 

9. Hvor længe opbevarer Focus Forsikring dine personoplysninger?

Focus Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Focus Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Sønderjysk Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 12 måneder.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.

 

10. Datasikkerhed

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.soenderjysk.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter Focus Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din computer til Focus Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Focus Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Focus Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til Jura & Compliance, advokat Brian Møller Stokbro, bms@soenderjysk.dk, tlf. 73 42 75 36. Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

 

12. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Sønderjysk Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.

 

 

Bestil møde

Kontant os og få et uforpligtende møde og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt